Menu Zavrieť

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ A UCHOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana a spracovanie osobných údajov pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Preto sme aktualizovali pravidlá, ktoré upravujú prácu s osobnými údajmi tak, aby spĺňali nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR), pričom sú v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

1. VYMEDZENIE POJMOV

a) Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva a uchováva osobné údaje.

b) Dotknutá osoba – je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

c) Osobný údaj – Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora,inéhoidentifikátora,akojenapríkladmeno,priezvisko,identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

a) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných

údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je spoločnosť Ján Meliško – MeliTech so sídlom Ul. V. Benedikta 22/1,  Prievidza 971 01, IČO 50 206 648.

  1. b) Kontaktné údaje: Ul. V. Benedikta 22/1, Prievidza 971 01, Tel. č.: 0904 487 654, www.melitech.sk (kontaktný formulár). Kontaktná osoba pre agendu Ochrany osobných údajov je Ján Meliško, e-mail: melitech@melitech.

3. ZDROJE A ZÁKONNÉ DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle.

Osobnými údajmi pre účel a zákonný dôvod spracovania sú najmä: meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje založené zmluvným vzťahom, objednávkou tovaru alebo služby, využívaním nástrojov priameho marketingu, pričom zákonné dôvody spracovania osobných údajov vychádzajú z §13, bod 1, písm. a, b, c, d, e, f.

 

4. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PRE SPRACOVÁVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oprávneným záujmom spoločnosti Ján Meliško – MeliTech je ochrana zdravia, života alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (podľa §13, písm. d).

 

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb len po dobu:

  1. a) platnosti zmluvných vzťahov medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. b) platnosti súhlasu daného dotknutou osobou

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, tieto údaje zlikviduje tak v automatizovanej ako i neautomatizovanej forme.

 

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

a) právo na prístup k osobným údajom (§21),

b) právo na opravu osobných údajov (§22),

c) právo na výmaz osobných údajov (§23),

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§24),

e) právo na oznamovaciu povinnosť zo strany prevádzkovateľa (§25),

f) právo na prenosnosť osobných údajov (§26),

g) právo namietať spracúvanie osobných údajov (§27),

h) právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, ak je podozrenie, že bolo porušené právo na ochranu osobných údajov.

 

7. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sú prijaté všetky opatrenia potrebné k ochrane osobných údajov, a to najmä:

  1. a) Technické opatrenia – zabezpečenie objektu a dátových úložísk,
  2. b) Organizačné opatrenia – uzamykateľné kartotéky, užívateľské prístupy

Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje sú sprístupnené len ním poverené osoby.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dokument vstupuje do platnosti 1.1.2022.