Menu Zavrieť


Ergo Work s.r.o. - pracovná zdravotná službaErgonómia - hodnotenie fyzickej záťaže

Súčasný rozvoj automobilového priemyslu zmenil charakter doposiaľ vykonávanej práce zamestnancov tak, že nám z titulu fyzickej záťaže začali pribúdať
choroby z povolania.
V minulosti bola práca zamestnancov rôznorodá. Zamestnanec si určoval tempo práce a dokázal si prácu zorganizovať tak, aby to bolo pre neho prijateľné.
Práca nebola taká monotónna ako je dnes.
Medzi najčastejšie choroby z povolania patrí ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka č. 29 zoznamu chorôb z
povolania). V roku 2020 bolo toto ochorenie hlásené u 133 zamestnancov, t. j. u 52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR. Preto je dôležité
zhodnotiť a posúdiť fyzickú záťaž ako faktor práce a v prípade prekročenia stanovených limitov realizovať nápravné opatrenia.

Hodnotenie fyzickej záťaže naša spoločnosť realizuje formou integrovanej elektromyografie. Jedná sa o celozmenové hodnotenie, ktorým dokážeme zistiť úroveň zaťaženia, najmä drobných svalov rúk a predlaktí – lokálnu svalovú záťaž, energetický výdaj hodnotených zamestnancov – celkovú fyzickú záťaž, celkový čas zaujímania podmienene prijateľných a neprijateľných polôh exponovaných časti tela a v neposlednom rade posúdime individuálne hmotnosti bremien a celozmenové hmotnosti prenášaných bremien.
Výsledky hodnotenia fyzickej záťaže porovnávame so súčasne platnou legislatívou. Hodnotenie fyzickej záťaže realizujeme z dôvodu zaradenia prác do
kategórie, alebo pre potreby prešetrovania podozrenia na chorobu z povolania. Na základe výsledkov hodnotenia fyzickej záťaže vieme odporučiť opatrenia, ktoré znížia úroveň vystavenia zamestnancov fyzickej záťaži (napríklad striedanie zamestnancov, úprava pracoviska, poukázanie na správne / nesprávne pracovné návyky …).